ALGEMENE VOORWAARDEN

HUISUN.NL

HUISUN B.V. (in oprichting) (hierna: HUISUN) is een internetonderneming die het Nederlandse aanbod van woningbouw, koop en huur, op internet presenteert op haar website www.huisun.nl. Het kantoor van HUISUN bevindt zich in Almere, Nederland bij de Randstad 21-51, 1314BH en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer (nog te vermelden).

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden, ook wel genoemd gebruiksvoorwaarden, die van kracht zijn voor alle activiteiten met betrekking tot HUISUN. De algemene voorwaarden van HUISUN worden aangevuld met algemene voorwaarden van het crowdfundplatform van HUISUN. Laatstgenoemde geldt uitsluitend voor het crowdfundplatform van HUISUN en dient als complementair beschouwd te worden.

Algemeen

Op het gebruik van een HUISUN website zijn deze gebruiksvoorwaarden en andere aanvullende regelgevende documenten die HUISUN publiceert op de HUISUN website van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van HUISUN of een door haar aangeboden platform/activiteit.

HUISUN behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de HUISUN website en/of het versturen van een mededeling per email aan alle HUISUN account houders. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van HUISUN, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Waarop zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van HUISUN tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Uw rechten en plichten

U dient zich als gebruiker van een HUISUN website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

 1. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van HUISUN en/of derden;
 2. het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
 3. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
 4. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HUISUN, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Alleen indien HUISUN u daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het u toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van HUISUN, waarbij de website binnen de kaders van HUISUN verschijnt) aan te brengen. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@HUISUN.nl.

In geval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt HUISUN zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

Materiaal

Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc.) op HUISUN geeft u HUISUN toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van HUISUN. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten of niet aan HUISUN gelieerde websites. Door gebruik te maken van de dienstverlening van HUISUN stemt u ermee in dat uw materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen.

HUISUN heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien HUISUN via één van haar websites een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.

Hoe gaat HUISUN met uw persoonlijke gegevens om?

In het Privacybeleid kunt u lezen waarvoor HUISUN de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. In het Cookiebeleid vindt u meer informatie over de cookies die HUISUN gebruikt. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid hebben alleen betrekking op de websites van HUISUN en niet op andere websites waarvoor op de HUISUN websites links worden aangeboden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

HUISUN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van HUISUN zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). HUISUN is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. HUISUN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de HUISUN websites worden aangeboden.

HUISUN is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van HUISUN.

HUISUN garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. HUISUN garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HUISUN garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar). HUISUN is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HUISUN.

U vrijwaart HUISUN tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

 1. het gebruik van informatie op een of meerdere HUISUN websites die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
 2. die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de HUISUN websites.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Eventuele vragen omtrent de algemene voorwaarden zoals zojuist beschreven kunt u stellen door telefonisch of per email contact met ons op te nemen. Voor de contactgegevens verwijzen wij u graag naar de pagina “klantenservice” op onze website.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht per 1 januari 2017.

ALGEMENE VOORWAARDEN CROWDFUNDPLATFORM HUISUN

De algemene voorwaarden hieronder beschreven zijn geldig voor het crowdfundplatform van HUISUN en vullen een aanvullende rol op de reeds beschreven voorwaarden.

Artikel 1. Definities

1.1  HUISUN.NL
De vennootschap HUISUN B.V. (in oprichting) bevat een crowdfundplatform dat gericht is op het mogelijk maken voor particuliere woningzoekenden om gelden te lenen aan het platform en daarvoor een redenement te ontvangen. HUISUN.NL zal een nauwkeurige administratie voeren.

1.2  Vennootschap HUISUN B.V.
Vennootschap HUISUN B.V. is verantwoordelijk voor het verrichten van doorbetalingen in verband met Overeenkomsten Lening die via HUISUN.NL zijn aangegaan.

1.3  Investeerder
De (rechts)persoon die geld uitleent aan het HUISUN platform.

1.4  Investeerdersnummer
Het nummer dat HUISUN B.V. aan de Investeerder(s) toewijzen.

1.5  Investering
De investering, uitgedrukt in een bedrag in Euro’s, die Investeerder via de Website kan doen.

1.6  Lening
De lening die de Geldnemer via de Website aangaat.

1.7  Einddatum
De datum waarop het door Geldnemer gevraagde bedrag van de Lening uiterlijk door Investeerders moet zijn toegezegd.

1.8  Overeenkomst Lening
De overeenkomst van geldlening tussen de Investeerders en de Geldnemer waarin de Lening is vastgelegd.

1.9  Investeringsovereenkomst
De overeenkomst tussen de Investeerder en HUISUN B.V. waarin vooraf afspraken worden gemaakt over investeren via de Website.

1.10  Maandbedrag
Het in de Overeenkomst Lening (betaalschema) opgenomen bedrag dat de Geldnemer maandelijks aan de Investeerders verschuldigd is.

1.11  Website
De Website van HUISUN.NL.

VOOR HET AANGAAN VAN DE OVEREENKOMSTLENING

Artikel 2. Rol HUISUN B.V.

2.1  Bemiddeling, geen advisering
HUISUN.NL bemiddelt tussen de Geldnemer en de Investeerder. HUISUN B.V. geeft geen enkel advies in verband met de Lening.

2.2  Correcte gegevens
HUISUN B.V. gaat uit van een correcte aanlevering van gegevens door alle betrokkenen en zijn niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatievoorziening. De Geldnemers en de Investeerders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde bescheiden. HUISUN.NL zal bij mogelijke malversaties of oplichting hiervan aangifte doen bij justitie.

Artikel 3. De voorwaarden waaraan de Investeerder en Geldnemer moeten voldoen

3.1 Voorwaarden aan Investeerders
HUISUN BV stelt de volgende voorwaarden aan de Investeerders:

 1. Investeerders kunnen natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn.
 2. Investeerders moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 3. Investeerders moeten handelingsbekwaam zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn.

3.2 Voorwaarden aan Geldnemers
HUISUN BV stelt de volgende voorwaarden aan de Geldnemers

 1. Geldnemers kunnen natuurlijk personen zijn, mits die in Nederland woonachtig zijn en de Nederlandse nationaliteit bezitten. Geldnemers kunnen verenigingen met rechtspersoonlijkheid, coöperaties, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, stichtingen en kerkgenootschappen zijn als zij een inschrijving in de kamer van koophandel hebben en verplicht zijn een jaarverslag te publiceren. Als jaarverslagen niet voorhanden zijn, moet er een begroting worden opgesteld, voorzien van een uitgewerkt businessplan.
 2. Geldnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
 3. Geldnemers moeten handelingsbekwaam zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn.

3.3  Indien adres, rekeningnummer, tenaamstelling etc. wijzigt, dienen de Geldnemer en Investeerder dit tijdig aan HUISUN.NL door te geven.

Artikel 4. Het profiel van de Investeerder op de Website

4.1  Profiel

Op de Website zal de Investeerder toegang tot een eigen “mijn omgeving” krijgen. Deze “mijn omgeving” is strikt persoonlijk en niet voor derden zichtbaar en toegankelijk. Binnen deze “mijn omgeving” zullen totaaloverzichten van rendementen, uitgeleende tegoeden, betaalschema’s en aflosschema’s zichtbaar zijn.

4.2  Vertrouwelijkheid

Persoonsgegevens van Investeerders zullen via de Website niet aan derden kenbaar worden gemaakt, tenzij de wet of een uitspraak van een rechter daartoe verplicht of dit wordt overeengekomen met de Investeerder. Voor de inschrijving op Leningen zal gebruikt gemaakt worden van het Investeerdersnummer.

4.3  Contact

HUISUN.NL stelt geen faciliteiten beschikbaar voor het tot stand laten komen van contact tussen de Geldnemer en de Investeerder, tenzij het gaat om een incentive. In dit laatste geval wordt eenmalig contact gelegd tussen Geldnemer en Investeerder. Afhandeling van de incentive is de verantwoordelijkheid van de Geldnemer, waarbij HUISUN.NL verder geen rol zal spelen. In het geval van een Lening met een conversiemogelijkheid zal HUISUN.NL, in afwijking van voorgaande, de NAW gegevens van de Investeerder wel doorgeven aan de Geldnemer. Dit zal geschieden op het moment dat zich de conversiegebeurtenis voordoet en de Geldnemer de conversievraag moet voorleggen aan de Investeerder.

Artikel 5. Het profiel van de Geldnemer op de Website

5.1 Profielen van de Geldnemers zullen na screening door HUISUN.NL op de Website worden geplaatst.

5.2 Alle vermeldingen, profielen en andere uitingen op de Website zijn anoniem indien dit door de Geldnemer gewenst is. We verplichten geen vermelding van privéverwijzing of verwijzing naar de onderneming van de Geldnemer.

5.3 Details over de Lening zullen niet door HUISUN.NL openbaar worden gemaakt, tenzij de wet of een uitspraak van een rechter daartoe verplicht, of dit noodzakelijk is in het kader van een gerechtelijke procedure. HUISUN.NL en de Stichting zullen de Geldnemer niet op de hoogte stellen van de identiteit van de Investeerders.

Artikel 6. Leningaanvraag op de Website

6.1  Details Lening

Na acceptatie door HUISUN.NL zal de Geldnemer de hoofdsom, rente en looptijd van de door hem aan te vragen Lening bepalen en op de Website een toelichting daarop geven.

6.2  Hoofdsom

De Lening kent een minimale hoofdsom. De minimale hoofdsom van de Lening voor een particuliere Geldnemer en een zakelijke Geldnemer is in het Tarievenblad Geldnemer opgenomen.

6.3  Rente

De rente blijft tijdens de looptijd van de lening hetzelfde, tenzij partijen anders overeenkomen. De rente zal per maand berekend worden.

6.4  Looptijd

De looptijd van de Lening moet altijd in hele maanden worden beschreven. De minimale en maximale termijn is opgenomen in het Tarievenblad Geldnemer.

6.5 Toelichtingen op de Leningaanvraag

6.5.1  Toelichtingen op de Leningaanvraag zijn openbaar en zullen niet redactioneel gescreend worden. Pornografische, discriminerende en fatsoensnorm overschrijdende toelichtingen kunnen altijd door HUISUN.NL verwijderd worden. Leningaanvragen in strijd met de wet, of in het kader van illegale praktijken zijn niet toegestaan.

6.5.2  Informatie, toelichtingen, presentaties, toezeggingen en voorstellen – zoals deze ten behoeve van projecten op de Website worden gepubliceerd – zijn afkomstig van en inhoudelijk opgesteld door Geldnemers zelf. HUISUN.NL aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze uitingen en de juistheid, volledigheid en (de voortdurende) actualiteit daarvan. Er kunnen jegens HUISUN.NL aan de uitingen van Geldnemers op haar Website geen rechten worden ontleend.

6.6  Meerdere Leningen

De Geldnemer mag meerdere Leningen afsluiten als dit door HUISUN.NL als verantwoord wordt gezien. Een nieuwe Leningaanvraag leidt tot een nieuwe beoordeling van de risicoclassificatie (zoals hieronder beschreven). Tenzij anders is afgesproken kan een hernieuwde Leningaanvraag pas na 6 maanden na aanvang van een eerder verstrekte Lening in behandeling genomen worden.

Artikel 7. Inschrijvingsduur profiel en Leningaanvraag

Het profiel met de Leningaanvraag wordt voor beperkte duur op de Website geplaatst. De inschrijvingsduur is opgenomen in het Tarievenblad Geldnemer. Indien binnen deze periode geen inschrijving van 100% is gerealiseerd zal het profiel ingetrokken worden en kan de Geldnemer tegen gewijzigde kenmerken de Lening laten herplaatsen. In gevallen waarin minimaal 90% maar minder dan 100% van de gewenste inschrijving is gerealiseerd, zal in overleg met de Geldnemer de Overeenkomst Lening alsnog tot stand kunnen komen. Leningen kunnen nooit overschreven worden.

Artikel 8. Aanleveren informatie

8.1  Informatie

Met het oog op de risicoclassificatie en de externe krediettoetsen moet de Geldnemer conveniërende bescheiden aanleveren op basis waarvan HUISUN.NL de kredietwaardigheid kan bepalen. Dit zijn in ieder geval recente inkomensgegevens, schuldposities, vermogenscomponenten en woonlasten. In geval van een Leningaanvraag door een onderneming of stichting zal om conveniërende jaarcijfers en inschrijving Kamer van Koophandel worden verzocht. Deze opsomming is niet limitatief en kan per geval uitgebreid worden. Indien er zaken in het verleden hebben gespeeld die van invloed kunnen zijn op de beoordeling, is Geldnemer verplicht HUISUN.NL hiervan in kennis te stellen.

8.2  Informatie inwinnen bij derden

HUISUN.NL kan voor de beoordeling van de financiële positie van de Geldnemer informatie inwinnen bij derden.

Artikel 9. Risicoclassificatie HUISUN.NL

9.1  Risicoclassificatie

HUISUN.NL zal aan de hand van financiële gegevens de risicoclassificatie bepalen en zal deze voor een ieder zichtbaar toevoegen aan het profiel van de Geldnemer zoals bedoeld in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden. De omschrijving en definitie van de risicoclassificaties staat op de pagina Risico van de Website en het peilmoment staat vermeld op het profiel van de Geldnemer op de Website. De door HUISUN.NL berekende risicoclassificatie is eenzijdig bepaald, kan niet worden aangepast door Geldnemer en zal gedurende de looptijd van de Lening onveranderd blijven. Indien er op de Website proposities en/of voorstellen worden gedaan voorzien van een risicoclassificatie, dan is geen sprake van advies en/of aanbeveling en/of ontrading van of door HUISUN.NL.

9.2  Geen wijziging risicoclassificatie

De bepaling van een risicoclassificatie vindt eenmalig plaats en wordt uitgevoerd voorafgaand aan de publicatie op de Website. HUISUN.NL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een verbetering of verslechtering van de afloscapaciteit van de Geldnemer. HUISUN.NL voert gedurende de looptijd van de Lening geen aanvullende screening uit en zal de afgegeven classificatie derhalve niet wijzigen.

9.3  Aansprakelijkheid risicoclassificatie

HUISUN.NL gaat bij het opstellen van de risicoclassificaties uit van de juistheid en volledigheid van de van de Geldnemer ontvangen informatie. HUISUN.NL is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de externe krediettoetsen, toetsingsdata en/of BKR score die op de Website staan vermeld, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HUISUN.NL.

Artikel 10. Externe ratingbureaus

HUISUN.NL publiceert toetsingsdata van externe ratingbureaus op het profiel van de Geldnemer op de Website. Dit zijn de data zoals die bekend zijn op het moment van de Leningaanvraag. Deze data worden onafhankelijk bepaald door externe ratingbureaus en worden door HUISUN.NL overgenomen. HUISUN.NL zal deze data van externe ratingsbureaus niet zelfstandig wijzigen.

Artikel 11. BKR score

11.1 Deelnemers zijn zich ervan bewust en gaan met het accepteren van de Algemene Voorwaarden ermee akkoord dat er, voor zover het een particuliere Lening betreft, melding van de verstrekte Lening wordt gemaakt bij het BKR. Tevens gaat de Geldnemer ermee akkoord dat het niet nakomingen van betalingsverplichtingen kan leiden tot een negatieve BKR registratie.

11.2  BKR registratie particulier krediet

HUISUN.NL meldt de Overeenkomst Lening bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokkenen (Geldnemers), alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstelling door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm.

11.3 Naast het aanmelden van de Overeenkomst Lening heeft HUISUN.NL verder de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst van meer dan 60 dagen te melden bij BKR. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende Leningaanvraag, ook buiten HUISUN.NL.

11.4  BKR registratie zakelijk krediet

Indien een onderneming een Lening aangaat via HUISUN.NL dient de ondernemer in beginsel in privé de overeenkomst Lening hoofdelijk aan te gaan. Dit kan gevolgen hebben voor uw kredietregistratie.

11.5 HUISUN.NL is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. HUISUN.NL heeft de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening van meer dan 60 dagen te melden bij BKR, hetgeen gevolgen kan hebben voor iedere eventuele volgende Leningaanvraag.

11.6 BKR verwerkt de gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s voor  de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokken (Geldnemers), alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstellingen door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkt vorm.

Artikel 12. Zekerheden

Aan de Geldnemer worden in sommige gevallen zekerheden gevraagd. De zekerheden worden vermeld op het profiel van de Geldnemer op de Website.

Artikel 13. Tarieven

13.1  Tarievenbladen

Alle tarieven zijn opgenomen in het Tarievenblad Investeerder en/of Tarievenblad Geldnemer.

13.2  Tarief Geldnemer in verband met publicatie

Voordat overgegaan wordt tot publicatie van het profiel op de Website is de Geldnemer een eenmalig bedrag verschuldigd aan HUISUN.NL. Dit tarief is vermeld op het Tarievenblad Geldnemer. Na ontvangst van dit bedrag zal het door de Geldnemer opgestelde profiel worden gepubliceerd op de Website. Als de Leningaanvraag is goedgekeurd voor publicatie en de Geldnemer ziet alsnog af van publicatie, is de Geldnemer € 500,- bemiddelingskosten aan HUISUN.NL verschuldigd. Als de Leningaanvraag is gepubliceerd en de Geldnemer wil de publicatie stopzetten cq. ziet af van een reeds volgeschreven Lening, dan is de Geldnemer € 1.000,- bemiddelingskosten aan HUISUN.NL verschuldigd.

13.3  Succesfee Geldnemer

De door de Geldnemer aan HUISUN.NL te betalen succesfee  is opgenomen in het Tarievenblad Geldnemer. Deze succesfee wordt in mindering gebracht op het bedrag van de Lening dat aan de Geldnemer wordt overgeboekt.

13.4  Succesfee Investeerder

De door Investeerder aan HUISUN.NL te betalen succesfee en wijze van betaling is opgenomen in het Tarievenblad Investeerder.

13.5 Aanvullende voorwaarde op de Investeringsovereenkomst

Overeenkomstig voorgaande artikel 13.4, is op artikel 11 van de Investeringsovereenkomst de volgende aanvulling van toepassing: In het geval van een Overeenkomst Lening met een conversiemogelijkheid of een aflossingsvrije lening, wordt de Succesfee Investeerder op het moment van het overmaken van de Investering volledig in rekening gebracht en vervolgens door de Stichting doorgestort aan HUISUN.NL.

13.6  Overige kosten

Op grond van de Overeenkomst Lening kunnen aan de Geldnemer en de Investeerder aanvullende kosten in rekening worden gebracht in het geval dat de Geldnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen. Indien de Geldnemer geen enkel verhaal biedt voor nakoming van de Overeenkomst Lening (waaronder begrepen terugbetaling van de Lening inclusief rente en kosten), zijn de gemaakte kosten voor het optreden in en/of buiten rechte voor rekening van de Investeerder. Komt de Investeerder zijn of haar verplichting om deze kosten te vergoeden niet na, dan mag HUISUN.NL zich voldoen uit de gelden die de Stichting op enig moment voor de desbetreffende Investeerder houdt of zal houden, met dien verstande dat het bedrag van de gemaakte kosten voor rekening van de Investeerder niet hoger zal zijn dan het nog niet aan hem afgeloste deel van de betreffende Lening.

Artikel 14. Maximaal door particuliere Investeerder te investeren bedrag

14.1  Investeerders mogen een maximum bedrag aan uitstaand vermogen hebben ondergebracht via HUISUN.NL. Het gaat daarbij om Investeringen van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf. Het maximumbedrag staat vermeld in het Tarievenblad Investeerder.

14.2 Investeringen door een rechtspersoon zijn niet aan een maximum gebonden. Het maximum bedrag geldt dus niet indien de Investering vanuit een onderneming wordt gedaan.

Artikel 15. Het is onzeker of de Leningaanvraag wordt volschreven

15.1  Geen garantie op het volschrijven van de Leningaanvraag

HUISUN.NL garandeert niet dat een aangevraagde Lening daadwerkelijk wordt volgeschreven.

15.2  Als de Leningaanvraag wel wordt volschreven

Als de Leningaanvraag wel wordt volschreven, zijn artikel 17 en de daarop volgende artikelen van de Algemene Voorwaarden van toepassing.

15.3  Als de Leningaanvraag niet wordt volschreven

Als een Leningaanvraag niet wordt volschreven, dan mag de Geldnemer dezelfde Leningaanvraag tegen betaling nogmaals publiceren met andere voorwaarden.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1  HUISUN.NL heeft uitsluitend een bemiddelende rol. HUISUN.NL geeft geen advies, doet geen aanbevelingen en/of ontradingen. Informaties, toelichtingen, presentaties, toezeggingen en voorstellen – zoals deze ten behoeve van projecten op de Website worden gepubliceerd – zijn afkomstig van en inhoudelijk opgesteld door Geldnemers zelf. HUISUN.NL aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze uitingen en de juistheid, volledigheid en (de voortdurende) actualiteit daarvan. Er kunnen jegens HUISUN.NL aan de uitingen van Geldnemers op haar website geen rechten worden ontleend. Deze uitingen dienen door de bezoekers en gebruikers (Investeerders) van de Website altijd (zelf) op juistheid te worden geverifieerd. HUISUN.NL ziet toe op een uniforme opmaak van de presentaties van Geldnemers en voorziet deze vrijblijvend van risicoclassificaties.

16.2  Hoewel HUISUN.NL zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de Website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan HUISUN.NL niet garanderen dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. HUISUN.NL wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de Website uitdrukkelijk van de hand.

16.3  Indien er op de Website links en/of verwijzingen naar websites van derden zijn geplaatst, dan betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door HUISUN.NL worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke links en/of verwijzingen is voor eigen risico van de bezoekers en gebruikers van de Website.

16.4  HUISUN.NL is niet aansprakelijk voor de inhoud van een op de Website geplaatst profiel, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HUISUN.NL.

16.5  HUISUN.NL en de Stichting zijn nimmer aansprakelijk voor het door Geldnemer en/of Investeerder(s) niet nakomen van verplichtingen in verband met een Lening.

16.6  HUISUN.NL en de Stichting zijn niet aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van de gewenste Lening.

DE LENING

Artikel 17. Overeenkomst Lening

17.1  Een volschreven Lening

Als de Lening is volgeschreven, zal de Geldnemer de Overeenkomst Lening zo spoedig mogelijk ondertekenen en aan de Stichting toesturen.

17.2  Investeerder akkoord met Overeenkomst Lening

De Investeerder wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de Overeenkomst Lening doordat hij (i) de Investeringsovereenkomst is aangegaan en de Stichting daarin een volmacht heeft gegeven namens hem Overeenkomsten Lening aan te gaan, (ii) via de Website heeft toegezegd een specifiek bedrag in een specifieke project te willen investeren, (iii) waarna een Overeenkomst Lening namens hem door HUISUN.NL is aangegaan.

17.3  Betaling door Investeerders aan Stichting

Na ontvangst van de door de Geldnemer ondertekende Overeenkomst Lening zal de Stichting de Investeerder verzoeken het door hem toegezegde bedrag over te maken op het rekeningnummer van de Stichting. De Investeerder is verplicht dit bedrag te betalen. Er wordt geen rente vergoed aan de Investeerders, de Geldnemer, HUISUN.NL of de Stichting over de periode dat de gelden op de bankrekening van de Stichting staan.

17.4  Doorbetaling door Stichting aan Geldnemer

Na ontvangst van alle door de Investeerders toegezegde gelden, zal de Stichting deze doorbetalen aan de Geldnemer. De Stichting hoeft de gelden niet uit te boeken aan de Geldnemer als dit in redelijkheid niet van de Stichting gevergd kan worden, bijvoorbeeld indien dit naar het oordeel van de Stichting niet in het belang van de Investeerders is. Geïnvesteerde bedragen zullen in dergelijke gevallen teruggeboekt worden aan de Investeerders. Hiermee eindigt de Overeenkomst Lening en alle hieruit voortvloeiende rechten en plichten. Er zullen in die gevallen geen kosten aan de Geldnemer en/of de Investeerder in rekening gebracht worden buiten dan de eerder in rekening gebrachte publicatiekosten.

17.5  Als niet alle toegezegde bedragen door de Stichting worden ontvangen

Als tussen de 90% en 100% van de toegezegde bedragen voor de Lening wordt ontvangen door de Stichting, zal de Overeenkomst Lening in overleg met de Geldnemer alsnog tot stand kunnen komen. Leningen kunnen nooit overschreven worden. Als minder dan 90% van de toegezegde bedragen wordt ontvangen, dan worden alle bedragen teruggestort en vindt de Lening geen doorgang.

Artikel 18. Betaling door de Geldnemer

18.1  De Geldnemer is verplicht de Maandbedragen stipt aan de Stichting te voldoen. Na ontvangst van een Maandbedrag zal de Stichting naar rato doorbetalen aan de Investeerders.

18.2  De Geldnemer verplicht zich tot het aanhouden van voldoende saldo op de bankrekening waarvan de Maandbedragen geïncasseerd worden. Indien de Geldnemer niet over voldoende saldo beschikt, dient de Geldnemer dit tijdig door te geven aan HUISUN.NL. Indien dit niet tijdig wordt doorgegeven en resulteert in betalingsachterstanden dan is sprake van vervroegde opeisbaarheid in de zin van artikel 20.

18.3  De Stichting zal – voor zover zij als lasthebber en/of als gemachtigde van de Investeerders kan optreden en voor zover nodig – nakoming vorderen van alle verplichtingen die voor de Geldnemer voortvloeien uit de Overeenkomst Lening. Zo nodig zullen daarbij derden worden ingeschakeld.

18.4  De Stichting kan in het kader van een door de Investeerder aan haar gegeven last van die derden een nota ontvangen over de kosten verbonden aan (buiten)gerechtelijke maatregelen tegen de Geldnemer. De Investeerders zijn verplicht om die nota binnen 14 dagen naar rato aan de Stichting te voldoen.

18.5  De Stichting mag de door haar ten behoeve van de Investeerders gemaakte onkosten ter zake de (buiten)gerechtelijke invorderingsmaatregelen verrekenen met de door haar ten behoeve van de Investeerders ontvangen bedragen.

18.6  HUISUN.NL is niet aansprakelijk voor renteverlies door mogelijke vertraging tussen het incasseren van de Maandbedragen enerzijds en het doorbetalen aan de Investeerders daarvan anderzijds.

18.7  De uit de Lening en de uit de Overeenkomst Lening voortvloeiende verplichtingen zijn niet overdraagbaar aan derden. Betaling van Maandbedragen kan geschieden door een derde, maar de betalingsverplichting blijft rusten op de Geldnemer. In geval van echtscheiding van gehuwde Geldnemer(s) zullen beide echtlieden hoofdelijk aansprakelijk gehouden worden voor de nakoming van de Overeenkomst Lening.

 1. Niet-tijdige betaling door de Geldnemer

19.1  Bij niet-tijdige en/of niet-volledige betaling van een uit hoofde van de Overeenkomst Lening verschuldigd bedrag is de Geldnemer over het niet of niet-tijdig betaalde bedrag gedurende de tijd dat hij niet nakomt direct dagelijks vertragingsrente verschuldigd aan Investeerders. Deze vertragingsrente is gebaseerd op het effectieve kredietvergoedingspercentage van de betreffende Overeenkomst Lening.

19.2  Bij niet-tijdige betaling van de Maandbedragen, is de Geldnemer aan HUISUN.NL en de Stichting bijkomende administratiekosten verschuldigd. Een particuliere geldnemer is deze kosten verschuldigd vanaf de veertiende dag nadat hij is aangemaand deze kosten te betalen. Deze kosten bedragen minimaal € 40,00 exclusief BTW.

19.3  Bij niet-nakoming van een of meer betalingsverplichtingen is de Geldnemer de in en buiten rechte gemaakte kosten (waaronder advocaatkosten) aan de Investeerders verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op ten minste vijftien procent (15%) van bedragen die de Geldnemer aan de Investeerders verschuldigd is met een minimum van € 40,00 exclusief BTW. Ten aanzien van een particuliere Geldnemer worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 20. Vervroegde opeisbaarheid

20.1  In de volgende gevallen is al hetgeen dat de Geldnemer nog uit hoofde van de Overeenkomst Lening en/of anderszins aan de Investeerders verschuldigd is (waaronder begrepen de toekomstige en nog niet vervallen termijnen aan rente en aflossing) direct en ineens opeisbaar:

 1. indien de Geldnemer een Maandbedrag niet uiterlijk op de vervaldatum heeft voldaan;
 2. indien de Geldnemer is verhuisd naar een gebied buiten Nederland dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de Geldnemer binnen enkele maanden Nederland daadwerkelijk zal verlaten;
 3. bij overlijden van de Geldnemer of één van hen;
 4. indien de Investeerders gegronde vrees/reden hebben om aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening niet door de Geldnemer zullen worden nagekomen;
 5. indien er beslag wordt gelegd op alle of een belangrijk gedeelte van de goederen van de Geldnemer, of alle of een belangrijk gedeelte van zijn goederen worden vervreemd, bezwaard, onteigend of zijn tenietgegaan;
 6. indien de Geldnemer in staat van faillissement is komen te verkeren, een faillissementsaanvraag tegen hem is gedaan of ten aanzien van de Geldnemer surseance van betaling is verleend dan wel ten aanzien van de Geldnemer de schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) van toepassing is verklaard;
 7. indien de Geldnemer HUISUN.NL en/of de Investeerders, met het oog op het aangaan van de Overeenkomst Lening, bewust onjuiste inlichtingen hebben verstrekt van dien aard, dat de Investeerders de Overeenkomst Lening niet of niet onder dezelfde voorwaarden zouden zijn aangegaan, indien hen de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest; of
 8. indien de Lening is aangewend voor een ander doel dan waarvoor de Lening is aangevraagd en zoals dat zowel in de onderbouwing als in de pitch is omschreven. Indien de gelden worden aangewend voor andere doeleinden is de hoofdsom en de rente over de resterende looptijd direct opeisbaar. In dat geval kan de Geldnemer geen nieuwe Leningen meer via HUISUN.NL verkrijgen.

20.2  In al de hierboven genoemde gevallen zijn de Investeerders, HUISUN.NL en de Stichting, met inachtneming van hetgeen daarover is bepaald in de Overeenkomst Geldlening, gerechtigd betaling ineens te eisen van al hetgeen het krachtens de Overeenkomst Lening verschuldigde, te vermeerderen met vertragingsrente daarover. Deze vertragingsrente is gebaseerd op het effectieve kredietvergoedingspercentage van de onderliggende Overeenkomst Lening.

Artikel 21. Vervroegde aflossing

21.1  Tijdens de looptijd van de Overeenkomst Lening mag de Geldnemer niet gedeeltelijk vervroegd aflossen. De Geldnemer mag de Overeenkomst Lening tijdens de looptijd alleen in één keer in zijn geheel vervroegd aflossen met betaling van de rente over de gehele Looptijd.

21.2 Bij een converteerbare lening mag de Geldnemer in de volgende gevallen wel tussentijds – en boetevrij – overgaan tot algehele aflossing van de hoofdsom inclusief opgelopen rente:

 1. nadat een deel van de Lening is geconverteerd;
 2. nadat het Conversierecht is vervallen.

Aflossing en betaling van rente vindt alleen plaats ten aanzien van het deel van de Lening waarvoor geen conversie heeft plaatsgevonden.

21.3  In geval van overlijden van de Geldnemer (in dit geval niet zijnde degene(n) die zich hoofdelijk heeft verbonden) mogen de erven de Lening (inclusief de hoofdsom en de opgebouwde rente tot het moment van overlijden) ineens geheel aflossen. Gedeeltelijke aflossing is niet toegestaan.

Artikel 22. Aansprakelijkheden

22.1  De Geldnemer(s) zijn tegenover de Investeerders hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen uit de Overeenkomst Lening. Indien de Geldnemer of de Investeerder, toegezegde verplichtingen niet nakomt, zal HUISUN.NL aanvankelijk bemiddelen met het oog op nakoming van de verplichtingen.

22.2  Indien de Geldnemer de verplichtingen na bemiddeling niet nakomt, zullen de Investeerders de vorderingen uit handen geven aan een incassobureau, gerechtsdeurwaarder en/of advocaat waarbij de daarbij komende kosten zoveel als mogelijk zullen worden verhaald op de Geldnemer.

22.3  HUISUN.NL en de Stichting zijn nimmer aansprakelijk voor het door Geldnemer en/of Investeerder(s) niet nakomen van verplichtingen in verband met een Lening.

22.4  HUISUN.NL is niet aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van de gewenste Lening. HUISUN.NL mag de Leningaanvraag afwijzen. HUISUN.NL behoudt zich het recht voor om aanpassingen in de opgegeven profielen door te voeren alsmede de plaatsing van een door de Geldnemer opgegeven profiel te weigeren.

22.5  De Stichting en HUISUN.NL zijn niet aansprakelijk voor mogelijke vertragingen in de doorbetaling van bedragen in verband met de Lening.

Artikel 23. Overlijden Investeerder

Indien de Investeerder tijdens de looptijd van de Lening komt te overlijden, valt het op dat moment nog openstaande geïnvesteerde bedrag in de nalatenschap. Na ontvangst van de hiervoor benodigde stukken zal de doorbetaling van de Maandbedragen gecontinueerd worden aan de rechthebbende(n). Het volledig opeisen van de totale vordering is niet mogelijk. Indien gewenst zal de Investeringsovereenkomst aangepast worden en ten naam van de rechthebbende(n) gesteld worden.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 24. Intellectueel eigendom

Alle HUISUN.NL logo’s, beeldmerken en uitingen zijn eigendom van HUISUN.NL en mogen niet door derden worden gebruikt, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend.

Artikel 25. Rechts- en forumkeuze

Op de rechtsverhoudingen tussen partijen (Geldnemer, Investeerder, de Stichting en/of HUISUN.NL) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 26. Wijziging

HUISUN.NL en de Stichting hebben het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van een wijziging worden Geldnemer en Investeerder vooraf op de hoogte gesteld door melding op de Website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden op de Website geplaatst.